Espais comercials
conceptualitzats i
desenvolupats per millorar la la
productivitat i garantir un
flux dinàmic del trànsit.